Ubytovací řád

 1. Host má po zaplacení celé částky za ubytování právo na přechodné ubytování na dohodnutou dobu v chalupě „NOCUJ“.
 2. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných.
 3. Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory domu a prostory, které patří k ubytování. Vše udržovat v čistotě.
 4. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 5. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny ( např. stěhovat vybavení…)
 6. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve v 16.00 hod. nebo po dohodě s majitelem objektu. Ubytovatel rezervuje chatu či apartmán pro hosta do doby, která byla předem domluvena, není-li dohodnuto jinak.
 7. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní chatu či apartmán nejpozději do 10.00 hod.  v poslední den pobytu,  aby ubytovatel mohl včas připravit ubytovací prostory pro nové hosty. Neučiní-li tak, bude mu účtován pobyt i za následující den.
 8. Host, který se ubytuje před 6. Hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
 9. V době od 22.00 do 7.00 hodin host udržuje noční klid.
 10. V celém objektu je zakázáno kouřit. Kouření povoleno jen venku. Vyhaslé, típlé nedopalky  či vajgly prosím vyhazujte do popelnice se směsným odpadem.
 11. Hosti můžou přijímat návštěvy pouze ze souhlasem ubytovatele v době od 8.00-22.00hod.
 12. Host nesmí mít bez souhlasu majitele žádné zvířže.
 13. V chalupě mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 14. Host zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 15. Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou: holící strojek, fén, notebook, nabíječek na telefon , powerbank atd.
 16. Host při odchodu z chalupy zavře okna, vypne vodovodní kohoutky, elektrické spotřebiče a přístroje. Celý objekt uzamkne. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit v hotovosti na místě.
 17. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti (do 18 let)bez dozoru rodičů či odpovědné osoby.
 18. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli v plné výši.
 19. Ubytovatel odpovídá za škody, které způsobí hostům na jejich věcech.
 20. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu ubytovateli musí uhradit pouze v případě když jí ubytovatel nemohl zabránit.
 21. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v ubytování i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 22. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem. Při rezervaci ubytování požaduje zaplacení 50% zálohy z ceny pobytu. Tato záloha bude vrácena dle uvedených storno poplatků.  Tato záloha nemusí být vrácena hostu, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí škodu ubytovateli.
 23. Při předčasném ukončení pobytu na žádost hosta se zbylá částka nevrací.
 24. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pobytu v okolí budovy z hlediska bezpečí a možností úrazu způsobené padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy.
 25. Pokud host používá k vytápění objektu kamna, rozdělává oheň na grilu i v ohništi, dbá na velkou bezpečnost při manipulaci s otevřeným ohněm, aby tím nezpůsobil žádné škody na majetku či osobě.
 26. Při rezervaci si důkladně přečte řád chalupy a odesláním rezervace souhlasíte s podmínkami řádu chalupy „NOCUJ“ a zásadami ochrany osobních údajů podle GDPR.
 27. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení naších služeb přijímá ubytovatel osobně nebo na TEL.: +420 605 575 553 či emailem: info@nocuj.cz
 28. Host má povinnost zapsat se do ubytovací knihy včetně adresy a čísla dokladu (občanského průkazu či cestovního pasu).